O projektu

TEMAP je zkratkovým slovem odvozeným z názvu Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví, společného projektu Moravské zemské knihovny, Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy.

TEMAP vychází z potřeby paměťových institucí efektivním způsobem zpracovat a zpřístupnit dosud převážně nedostatečně evidované a prezentované mapové sbírky. Jeho cílem je nabídnout volně dostupný soubor softwarových nástrojů a metodik, který umožní zpracování starých mapových děl nejen s ohledem na jejich evidenci, ale i na kartografickou korektnost a atraktivní zpřístupnění laické veřejnosti. Jeho ambicí je propojit technické poznatky kartografie, zkušenosti paměťových institucí a moderní webové technologie.

Výzkum bude zaměřen zejména na podporu sdíleného zpracování starých map, které umožní snazší identifikaci shodných exemplářů. Tím zrychlí katalogizaci a díky možnosti sdílení bibliografických záznamů také zajistí jejich jednotnou podobu a omezí chybovost. Takto získaná data budou následně využita pro zdokonalení a tvorbu nových způsobů on-line zpřístupňování mapových sbírek, které budou cílené na odbornou i laickou veřejnost. Technologie budou zaměřeny nejen na vyhledávání, ale i na aktivní práci uživatelů a uživatelek s mapou a možnosti individuálních úprav. Podpoří tak ve vzácné kombinaci zvýšení jak kulturní, tak technické gramotnosti laické veřejnosti.

Metodiky i softwarové nástroje budou testovány na historických mapových kolekcích partnerských institucí. Vedlejším efektem projektu se tedy stane zpracování podstatné části těchto mimořádně cenných fondů a jejich částečná digitalizace. Část kartografického bohatství chovaného v českých veřejných institucích se tak otevře širší veřejnosti již v rámci projektu TEMAP.

Jádrem softwarových řešení se stane nástroj Georeferencer, rozšířený o podporu kartografické projekce, zpracování mapových děl, vyhledávání map podle grafické podobnosti a další možnosti. Budou navrženy technologické postupy pro kartometrické analýzy vybraných kartografických dokumentů, které budou zprostředkovány online ve formě specializované mapy spolu s nejvýznamnějšími díly ze zpracovaných fondů. Webová prezentace jednotlivých sbírek bude doplněna e-learningovým kurzem, který vysvětlí, jak lze nové technologie využívat. Budou sestaveny nové metodiky reflektující mezinárodních katalogizační pravidla RDA (zveřejněná v červnu 2010) pro popis kartografických dokumentů. Projekt umožní další rozvoj databáze Geografická bibliografie ČR on-line, která bude obohacena o záznamy a náhledy testovaných kartografických bohemik. V souladu s autorskými právy budou zpřístupněny online relevantní plné texty.

Projekt TEMAP byl zahájen v březnu 2011 s plánovaným ukončením v roce 2015. Finačně byl podpořen z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR, které ho vyhodnotilo jako třetí nejlepší ze 219 podaných a 35 podpořených projektových záměrů.

Stav řešení (březen 2012)

V závorkách za názvy jednotlivých cílů jsou uvedeny zkratky partnerských institucí, které zodpovídají za jejich provedení.

Georeferencování (MZK)

Spustěn pilotní projekt aplikace této technologie na webu StareMapy.cz, vcetně PR a nového designu. Bylo inovováno uživatelské prostředí nástroje Georeferencer a byl také navržen nový datový model, který počítá s budoucími rozšíření funkcí a zároveň je kompatibilní se současnou verzí. Praktický výstup, kostry a návrh pro psaní v Closure Library jsou volně dostupné na GitHub. Byl navržen formát pro import metadat do Georeferenceru. 

Katalogizace a digitalizace k testování metadat, software a technologií (UK)

Byla vytvořena jednotná šablona pro katalogizaci, vypracován návrh na založení nových formálních deskriptorů a předložen ke schálení NK ČR. Došlo k proškolení katalogizátorů. Během roku 2011 bylo v rámci projektu zkatalogizováno témeř 10 000 map. Byly zahájeny digitalizační práce, bylo digitalizováno již přes 8 000 map.

Aplikace pro správu a zpřístupnění kartografických dokumentů (UK)

Bližší informace zde: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/sprava-map

E-learning (UK)

Bližší informace zde: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/e-learning

Kartometrické analýzy starých map (UK)

Bližší informace zde: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/kartometr-analyzy

Comments